www.mxdraw.com
内容索引主面
前一个向上下一个
IMxDrawWorldDraw 方法

IMxDrawWorldDraw类的方法 列表.

 
名称 
说明 
 
绘制一个圆弧 
 
由圆弧上的三点绘制一个圆弧 
 
由圆弧上的开始点,结束点,凸度绘制一个圆弧 
 
绘制块引用对象 
 
绘制一个圆 
 
绘制椭圆 
 
绘制椭圆弧 
 
绘实体。 
 
绘制光栅图形 
 
绘制直线 
 
绘制连续直线. 
 
绘制一个多行文字 
 
绘制一个点 
 
绘制PL线 
 
绘制PL线 
 
绘McDbSolid对象 
 
绘制样条线. 
 
绘制一个单行文字 
 
绘制Wipeout. 
 
绘制颜色,设置颜色索引值 
Copyright (c) 2010. All rights reserved.
你认为该帮助怎么样? 发送反馈信息!